Kursplan för vårterminen 2007
BERÄKNINGSPROGRAMMERINGFMN140
Scientific Computing

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: V2. Kursansvarig: Johan Helsing, Numerisk analys. Rekommenderade förkunskaper: FMA420 Linjär algebra och FMA410 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Veckovisa inlämningsuppgifter, ett större programmeringsprojekt och tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Tillämpningsproblemen är hämtade från V-området, t.ex. byggnadskonstruktion, byggnadsfysik, hydraulik och hydrologi. Teknologen skall lösa (d.v.s. simulera och visualisera) en större projektuppgift, vilken är framtagen i samarbete med läraren i byggnadskonstruktion. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN140.

Mål
Kursen skall ge grundläggande förståelse för hur man med moderna beräkningsverktyg kan skriva datorprogram för att simulera och visualisera olika ingenjörsproblem inom V-området. Teknologen skall uppleva tekniska beräkningar som ett nyttigt verktyg i sin utbildning. Teknologen skall kunna skriva egna beräkningsprogram i MATLAB. Kursen skall ge teknologen en god grund i beräkningsprogrammering för efterföljande kurser i V-utbildningen och stimulera till ett fortsatt eget lärande.

Innehåll
Filer, editering, MATLAB:s grundfunktioner: Aritmetiske operationer, vektorer, matriser, enkla grafikfunktioner. Syntax: [for], [if-then-else], [while]. Inbyggda funktioner, egendefinerade funktioner, och m-filer. Linjära ekvationssystem, icke-linjära ekvationer, anpassning av mätdata med minstakvadratmetoden. Numerisk integration. Tolkning och kritisk bedömning av resultat. Tillämpningar och projektarbete.

Litteratur
Pärt-Enander, E och Sjöberg, A: Användarhandledning för Matlab 6. Uppsala Universitet. ISBN: 91-506-1473-8.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Beräkningsprogrammering för byggnadsmekanik.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Veckovisa inlämningsuppgifter och tentamen. Delmomentet omfattar: Se ovan.

Kod: 0204. Benämning: Projektuppgift.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Ett större programmeringsprojekt. Delmomentet omfattar: Se ovan.