Kursplan för vårterminen 2007
NUMERISKA METODER INOM FYSIK OCH TEKNIKFMN041
Numerical Methods in Physics and Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F3. Kursansvarig: Achim Schroll, Numerisk analys. Rekommenderade förkunskaper: FMA420 Linjär algebra, FMA410 Matematik, Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och hemuppgifter. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN041/.

Mål
Kursens syfte är att ge utökade kunskaper om numeriska metoder som används i F-utbildningen framförallt i kursen "modellering och simulering i fältteori". Detta omfattar konstruktion och analys av grundläggande beräkningsalgoritmer. Problemlösning på dator utgör ett centralt inslag i kursen.

Innehåll
Grundläggande idéer och begrepp: diskretisering, numerisk modellering, konvergens, felfortplantning, stabilitet, komplexitet. Kursavsnitt: Approximation: interpolation, quadratur, minsta kvadratmetoden, ortogonala system, L2-approximation. Numeriska metoder för ODE: begynnelse- och randvärdesproblem för ordinära differentialekvationer. Styva och icke styva problem. Diskretisering av PDE:er: finita-elementmetodens grundidé och kopplingen till L2-approximation. Praktiska moment: Numeriska problem löses på dator med hjälp av MATLAB.

Litteratur
Süli, E., Mayers, D. F.: An introduction to Numerical Analysis. 2003. ISBN: 0521007941