Kursplan för vårterminen 2007
INTERNATIONELL MILJÖVÅRD, TEMATISK KURSFMI070
Environmental Issues, Thematic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4, L4, M4, W4. Kursansvarig: Forskningsassistent Per Svenningsson, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: 70 poäng och minst 4 poäng inom miljövårdsområdet, t ex FMI100, FMI065, VTT090, VVR150 eller FMI031. Rekommenderade förkunskaper: Goda kunskaper i engelska. Prestationsbedömning: Preliminära versioner av projektarbetet skall redovisas och diskuteras vid flera seminarier. Aktivt deltagande på schemalagda seminarier krävs, både vad avser egna presentationer och kommentarer till andra kursdeltagare. Det skriftliga projektarbetet skall muntligen försvaras i ett avslutande seminarium. Dessutom skall varje student opponera på att annat projektarbete. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt.

Efter genomgången kurs skall den studerande genom ett självständigt utfört projektarbete ha visat att han/hon:

Innehåll
Kursen är projektorienterad och kan ges ett tema, som kan variera år från år. Till största delen består den av ett självständigt projektarbete som utförs enskilt eller i grupper om två studenter. Projektarbetet kan ha formen av en konventionell rapport, en vetenskaplig artikel eller något annat vetenskapligt accepterat format.

Den gemensamma undervisningen består huvudsakligen av seminarier och i förekommande fall studiebesök och/eller föreläsningar. Handledning av projektarbetet sker individuellt för varje student. Studenterna förväntas bidra med konstruktiv kritik till varandras arbeten vid återkommande seminarier.

Litteratur
Den gemensamma kurslitteraturen väljs med utgångspunkt från kursens tema för året. Övrig litteratur blir individuell och beroende av inriktning av den enskilde studentens projektarbete.