Kursplan för vårterminen 2007
ENERGISYSTEMANALYS; FÖRNYBARA ENERGIKÄLLORFMI040
Energy Systems Analysis; Renewable Sources of Energy

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, W4. Kursansvarig: Forskningsassistent Per Svenningsson, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 70 poäng. Rekommenderade förkunskaper: FMI050 Energisystemanalys; energi, miljö, naturresurser, 5p. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång (hemuppgifter och/eller seminarier) samt en skriftlig sluttentamen. Slutbetyg baseras på tentamen och dessutom krävs genomförda studiebesök samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av hemuppgifter. Övrigt: Skriftlig hemtentamen; omtentamen ordnas i omtentamensperiod. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Kursens övergripande mål är att den studerande skall:

Efter genomgången kurs skall den studerande:

Innehåll
Potentialer för förnybar energi i Sverige, Europa och globalt redovisas och diskuteras utifrån olika restriktioner, och t.ex. alternativa markanvändningar och nyttjandekonflikter behandlas.

En stor del av kursen ägnas åt produktion och omvandling av förnybar energi, med tyngdpunkten på svenska och nordeuropeiska förhållanden. Biobränslen, vindkraft, solenergi för el och värme samt vattenkraft hör till de energislag som behandlas. Produktion av el, värme och drivmedel behandlas utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter, med syftet att omfatta hela kedjan från utvinning av energiresurser fram till den slutliga användningen.

Mot slutet av kursen behandlas politiska och institutionella ramar och hinder för ett ökat bruk av förnybar energi. I ett framtidsperspektiv, diskuteras olika systemlösningar utgående från t.ex. areal- och energieffektivitet, och med koppling till samhällets framtida energibehov.

Undervisningen omfattar föreläsningar/lektioner samt obligatoriska hemuppgifter, seminarier och studiebesök/exkursioner. Hemuppgifter och seminarier ägnas särskilt åt kritisk granskning och diskussion av aktuella problemställningar inom området.

Litteratur
Boyle, G (ed.): Renewable Energy; Power for a Sustainable Future. Oxford University Press 2004. ISBN 0-19-926178-4. Kurslitteraturen omfattar dessutom rapporter, aktuella vetenskapliga artiklar och stenciler. Litteraturlistan upprättas vid institutionen och uppdateras inför varje kursstart.