Kursplan för vårterminen 2007
MEKANIK, GRUNDKURSFME090
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Prof. Solveig Melin, Mekanik. Rekommenderade förkunskaper: FMA425 Linjär algebra, FME410 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Datorlaborationer och inlämningsuppgift, samt skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen innehåller ett projekt: Mekaniksimuleringar i ADAMS. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Denna kurs har som mål

Innehåll
Statik: Krafter, moment och kraftsystem. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fördelade krafter. (Masscentrum, tyngdpunkt (3D), balkar). Friktion.

Dynamik: Kinematik och kinetik för partiklar (allmänt) och stela kroppar (i planet). Energi, arbete, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment och stöt. Svängningar.

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003. Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003.
Kompletterande kompendie för datorlaborationer: Computer Exercises in Mechanics; A. Ahadi, J. Cedergren, O. Kristensson, P. Lidström, K. Nilsson and N.J. Sörensen, Avdelningen för Mekanik, LTH.