Kursplan för vårterminen 2007
MEKANIK, ALLMÄN KURSFME052
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M1, MD1. Kursansvarig: Univ.lekt. Aylin Ahadi och Univ.adj. Per Grönlund, Mekanik. Rekommenderade förkunskaper: FMA425 Linjär algebra och FMA410 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: 2 obligatoriska individuella inlämningsuppgifter. Slutbetyget på hela kursen utgörs av medelbetyget på delkurserna. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Denna kurs har som mål

Innehåll
Statik: Krafter, moment och kraftsystem. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fördelade krafter. (Masscentrum, tyngdpunkt (3D), balkar). Friktion.

Dynamik: Kinematik och kinetik för partiklar (allmänt) och stela kroppar (i planet). Energi, arbete, rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, impuls, impulsmoment och stöt. Svängningar.

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003. Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003. Nyberg, C.: Mekanik Fortsättningskurs, Institutionen för Mekanik, KTH.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Mekanik: Del A.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig sluttentamen. 1 obligatorisk individuell inlämningsuppgift. Slutbetyget på hela kursen utgörs av medelbetyget på delkurserna. Delmomentet omfattar: Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Virtuella arbetets princip. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter, masscentrum. Friktion. Individuell inlämningsuppgift i statik. Dynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment samt stöt.

Kod: 0206. Benämning: Mekanik: Del B.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig sluttentamen. 1 obligatorisk inlämningsuppgift. Slutbetyget på hela kursen utgörs av medelbetyget på delkurserna. Delmomentet omfattar: Dynamik: Kinematik och kinetik för stel kropp i två dimensioner. Roterande referenssystem. Plan stelkroppsrörelse med användning av impuls, impulsmoment och tröghetsmoment. Enkla svängningar. Dessutom ett obligatoriskt projekt, med datorsimulering av enkla mekaniska system.