Kursplan för vårterminen 2007
MEKANIK, GRUNDKURSFME012
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: Professor Solveig Melin, Mekanik. Rekommenderade förkunskaper: FMA425 Linjär algebra, FMA410 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, datorlaboration, projektarbete och skriftliga tentamina. Slutbetyget utgörs av medelbetyget på delkurserna. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mek.lth.se.

Mål
Mekanik, grundkurs är en inledande kurs i klassisk mekanik med följande kursmål:

Innehåll
Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Virtuella arbetets princip. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter, masscentrum. Friktion. Individuell inlämningsuppgift i statik.

Dynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment samt stöt. Kinematik och kinetik för stel kropp i två dimensioner. Roterande referenssystem. Plan stelkroppsrörelse med användning av impuls, impulsmoment och tröghetsmoment. Enkla svängningar. Dessutom ett obligatoriskt projekt, med datorsimulering av enkla mekaniska system.

Litteratur
Nyberg C. : Mekanik, Grundkurs, Liber, 2003. Nyberg C. : Mekanik, Problemsamling, Liber, 2003. Nyberg, C.: Mekanik Fortsättningskurs, Istitutionen för Mekanik, KTH.
Kompletterande kompendium för datorlaboration och projekt: Computer Exercises in Mechanics; A. Ahadi, J. Cedergren, O. Kristensson, P. Lidström, K. Nilsson and N.J. Sörensen, Avdelningen för Mekanik, LTH.

Poängsatta delmoment

Kod: 0103. Benämning: Mekanik, grundkurs, del 1.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgift. Delmomentet omfattar: Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Virtuella arbetets princip. Jämvikt för fackverk och ramar. Fördelade krafter, masscentrum. Friktion. Individuell inlämningsuppgift i statik. Dynamik: Newtons lagar, kinematik och kinetik för partiklar i rät- och kroklinjig rörelse, cartesiska, naturliga och polära koordinater. Arbete och energi. Rörelsemängd och rörelsemängdsmoment. Impuls och impulsmoment samt stöt.

Kod: 0203. Benämning: Mekanik, grundkurs för F, del 2.
Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Datorlaboration, projektarbete, rapport och skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Dynamik: Kinematik och kinetik för stel kropp i två dimensioner. Roterande referenssystem. Plan stelkroppsrörelse med användning av impuls, impulsmoment och tröghetsmoment. Enkla svängningar. Dessutom ett obligatoriskt projekt, med datorsimulering av enkla mekaniska system.