Kursplan för vårterminen 2007
MATRISTEORIFMA120
Matrix Theory

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3, I3XTV, L3XTG, M3. Kursansvarig: Studierektor Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Rekommenderade förkunskaper: FMA450 System och transformer eller FMA036 Linjär analys. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen. Två obligatoriska inlämningsuppgifter i Matlab eller Maple skall vara fullgjorda före den muntliga tentamen. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Matristeorin, som ligger i skärningen av diskret matematik, algebra och numerisk analys, är i dag en nödvändig förutsättning för många tillämpningar inom i stort sett alla tekniska och ekonomiska ämnen. I denna kurs behandlas aspekter som är viktiga för dessa tillämpningar och som dessutom är av allmänt matematiskt intresse. Den rika struktur som matriserna erbjuder ger upphov till många spännande, oväntade och samtidigt användbara resultat.

Innehåll
Matriser och determinanter. Linjära rum. Spektralteori. Matrisfaktoriseringar. Skalärprodukt och norm. Kvadratiska och hermiteska former.

Litteratur
Spanne, S: Matristeori. KF-Sigma 1994.