Kursplan för vårterminen 2007
MILJÖMÄTTEKNIKFKF100
Methods for Environmental Monitoring

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: BI4, E4, F4, RH4, W4. Kursansvarig: Professor Erik Swietlicki, Erik.Swietlicki@pixe.lth.se, Kärnfysik, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Fem poäng grundläggande fysik. Prestationsbedömning: Projektarbete och skriftlig tentamen betygsätts och sammanvägs till slutbetyg. Godkända laborationer. Övrigt: Kursen ges i samarbete mellan avdelningarna för kärnfysik, atomfysik samt ergonomi och aerosolteknologi vid teknisk fakultet samt yrkes- och miljömedicin och institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys. Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://www.fysik.lu.se/eriksw/fkf100/fkf100.htm.

Mål
Kursens mål är främst att förmedla kunskaper i avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön. Undervisningen syftar även till att ge en nödvändig grundläggande kunskap om problem knutna till luftföroreningar.

Kunskapsmål
Efter kursen skall kursdeltagarna ha fått

Färdighetsmål
Efter kursen skall kursdeltagarna ha tillägnat sig

Attitydmål
Stimulera till ett tänkande rörande hur olika vardagliga mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och hälsa.

Innehåll
Presentation av olika allmänna luftkvalitetsproblem och deras miljö- och hälsoeffekter. Genomgång av olika typiska mätsituationer. Flerfasproblematik speciellt vid luftföroreningsstudier. Fysikaliska och kemiska processer vid luftföroreningar. Genomgång av olika fysikaliska och kemiska mät- och analysmetoder för miljöfrågeställningar. Projektarbete i grupp innefattande en utvärdering av miljömätdata och en muntlig och skriftlig presentation av utvärderingen. Laborations- och demonstrationsdelarna innebär att de studerande bereds tillfälle att direkt arbeta med högteknologisk forskningsutrustning eller få den demonstrerad.

Litteratur
Kopierat material från de medverkande institutionerna och avdelningarna samlat i en pärm.