Kursplan för vårterminen 2007
MODERN SUBATOMÄR FYSIKFKF070
Modern Subatomic Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Docent Joakim Cederkäll, joakim.cederkall@nuclear.lu.se, Kärnfysik (samt professor Per Kristiansson, per.kristiansson@nuclear.lu.se, administrativt ansvarig LTH ), Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: FKF021 Kärnfysik. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd projektrapport och seminariepresentation. Övrigt: Kursen ges av avdelningarna för Kärnfysik och Högenergifysik vid den Naturvetenskapliga fakulteten i samarbete med avdelningen för Kärnfysik, Teknisk fakulteten. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, inlämningsuppgifter och projekt. Kursen ges på begäran på engelska. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Mål
Kursens syftet är att ge en introduktion till den subatomära grundforskningen och presentera dagsaktuella forskningsproblem.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten

Attitydmål
Kursen strävar efter

Innehåll
Modern subatomär fysik är ett mycket brett och aktivt forskningsområde som omfattar allt mellan fotoninducerade reaktioner till frågan om kvark-gluonplasmats påvisbarhet. För att illustrera de modeller och kärnreaktioner som används i dagens subatomära forskning följer vi under kursens gång några aktuella projekt (med anknytning till Lund) från planeringsstadiet, via experiment och dataanalys till den slutliga uttolkningen och jämförelser med teorin.

Litteratur
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. (som introduktion) John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X
Aktuella artiklar och texter utdelade i samband med föreläsningar och projekt.