Kursplan för vårterminen 2007
ACCELERATORBASERADE ANALYSMETODERFKF065
Acceleratorbased Analytical Techniques

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4, N4. Kursansvarig: Docent Jan Pallon, jan.pallon@pixe.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Kursen Atom och Kärnfysik med tillämpningar (FAF270) eller motsvarande. Prestationsbedömning: Sammanvägt betyg från tentamen på teoridel (2/5) och projekt (3/5). Övrigt: Kursen ges som ett samarbete mellan N-fak och LTH och drivs av ett lärarlag, Jan Pallon, Kristina Stenström och Jesper Andersen (ansvariga N-fak). Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar på de grundläggande delarna och tillämpningar i projektform. Projekten anpassas efter intresse. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Mål
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för acceleratorteknologin samt att ge insikter om hur acceleratorer kan användas för klara svåra analytiska problem i en mängd tillämpningsområden.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten

Attitydmål
Kursen strävar efter

Innehåll
Kursen omfattar en inledande, grundläggande del om acceleratorer som följs av tre projekt med laborativa inslag. Projekten genomförs vid våra tre acceleratoranläggningar, MAX-laboratoriet, Mikroacceleratorn och AMS-faciliteten där forskning bedrivs kring användning och tillämpning av analysmetoder. Dessa skiljer sig mycket från varandra (synkrotronljus, jonstråleanalys respektive acceleratormasspektrometri), både i fråga om acceleratorteknologi och tillämpningsområden.

Grundläggande: Accelerator, jonkällor, vakuumteknik, jonoptik.

Användning: AMS, Synkrotronljusfysik, Jonstråleanalys

Litteratur
Krane, K.S.: Introductory Nuclear Physics. John Wiley & Sons 1988. ISBN 0-471-80553-X (kap 15 och 20)
Instititutionen: Kompendium i acceleratorfysik
Material utdelat i samband med projekt.