Kursplan för vårterminen 2007
DIMENSIONERINGSPROBLEM, FORTSÄTTNINGSKURS FHL034
Dimensioning Problems, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XTM. Valfri för: F4, I4XTV, M3. Kursansvarig: Ulf Nyman, ulf.nyman@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Rekommenderade förkunskaper: FHL013 Hållfasthetslära AK eller FHL021 Hållfasthetslära, FMA062 Tillämpad matematik eller FMA036 Komplex analys eller FMA037 Linjär analys. Prestationsbedömning: Kombination av skriftlig och muntlig tentamen samt godkänd konstruktionsuppgift. Slutbetyget erhålles som ett viktat medelvärde av de olika examinationsmomenten. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Attitydmål
Efter kursen skall studenten:

Innehåll
Kursen behandlar huvudsakligen problem inom linjär elasticitetsteori. För vissa problem utnyttjas avancerade analytiska lösningsmetoder. Några av dessa metoder har redan utnyttjats i grundutbildningen medan andra är nya. Metoderna utnyttjas för att studera t.ex. spänningsfördelningar i axisymmetriska konstruktioner såsom krökta balkar, skivor, plattor, tuber och cylindriska skal. Under kursen kommer olika områden att beröras. Som exempel kan nämnas dimensionering av konstruktioner, beräkning av påkänningar som uppkommer vid termiska laster eller kontaktproblem.

Litteratur
Kursmaterial kommer att tillhandhållas genom avdelningen. För övrigt rekommenderas: Formelsamling i hållfasthetslära, Stockholm (KTH).