Kursplan för vårterminen 2007
FYSIKFAF603
Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Rolf Petersson, rolf.petersson@nuclear.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Två laborationer utföres vid fysiska institutionen i Lund. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper inom områdena experimentell fysik, fluidfysik och ellära. Efter genomgången kurs skall den studerande:

Innehåll
Experimentell fysik.

Temperatur, värme och tryck

Ideala gaslagen

Ytenergi

Strömmande gaser och vätskor

Termodynamikens första huvudsats

Kretsprocesser

Värmeöverföring

Laddning, spänning och potentialdifferens

Likström och växelström

Motstånd, kondensator, induktans och impedans

Mätning av elektriska storheter

Trefas växelström

Fasförskjutning och faskompensering

Elanläggningar

Elsäkerhet

Litteratur
Jönsson, G: Fysik i vätskor och gaser. Teach Support 2004. ISBN: 91-972499-3-9
Petersson, R: Laborationshandledning med experimentell fysik. Lund 2007.
Sikö, A: Tillämpad ellära. Studentlitteratur 2004.
ISBN: 91-44-03423-7
Hellborg, R: Kompendium Ellära. Lund 2003.

Poängsatta delmoment

Kod: 0105. Benämning: Fysik.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Se kursplan.

Kod: 0205. Benämning: Laborationer.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Se kursplan.

Kod: 0305. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Se kursplan.