Kursplan för vårterminen 2007
EXPERIMENTELL FYSIKFAF280
Physics Experiments

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: F2. Kursansvarig: Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: FAF231 Fysik - vågor och vågutbredning och FAF240 Fysik - kvantfenomen och nanoteknologi eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftliga projektredovisningar. För godkänt krävs godkänt på de tre projekten, närvaro vid obligatoriska föreläsningar och seminarier, utförda laborationer samt en godkänd muntlig presentation. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 10 anmälda deltagare. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/Kurser/index.htm.

Mål
Kunskapsmål
Fördjupad kännedom om experimentella metoder och experimentellt arbete inom fysik. Fördjupade ämneskunskaper inom de av projekten berörda områdena.

Färdighetsmål
Utökad förmåga att planera och genomföra projekt, att genomföra experimentellt arbete samt att samarbeta inom en projektgrupp. Utökad förmåga att presentera uppnådda resultat i olika skriftiga former, samt genom muntlig framställning.

Attitydmål
Få en bättre insikt om betydelsen av experimentellt arbete inom fysiken för utvecklingen av såväl teknologi som forskning. Insikt om fysikens roll i samhället och dess samverkan med andra naturvetenskapliga discipliner.

Innehåll
Tre av följande fyra projekt skall genomföras:

1. Informationsteknologi, 2. BioNanovetenskap, 3. Lasermätteknik, 4. Miljöfysik.

Alla projekten ligger nära den vetenskapliga forskningen som idag bedrives på fysiska institutionen.

Varje projekt innefattar

Litteratur
Utdelat material.