Kursplan för vårterminen 2007
FYSIKFAF220
Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Elisabeth Nilsson, elisabeth.nilsson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/Pi.

Mål
Kunskapsmål
Målet är att studenten efter genomgången kurs ska

Färdighetsmål
ha fått träning i experimentellt arbete, skriftlig kommunikation, modelltänkande och problemlösning.

Attitydmål
förstå att goda kunskaper i fysik behövs för att begripa omvärlden, och för att sprida ett vetenskapligt förhållningssätt till en bredare allmänhet.

Innehåll
Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Ljudtryck, ljudintensitet och ultraljud. Elektromagnetiska vågor. Avbildning med linser och speglar, optiska instrument. Böjning och upplösning.

Relativistisk mekanik. Elektronens och fotonens egenskaper. Fotoelektrisk effekt. Modeller av atomen, kvantmekanisk introduktion. Lasrar.

Litteratur
Jönsson, G och Nilsson E: Våglära och optik. Teach Support 2002. ISBN: 919724998X
Jönsson, G och Nilsson, E: Tillämpad atomfysik. Teach Support 2005. ISBN 9197249947