Kursplan för vårterminen 2007
ATOM- OCH MOLEKYLSPEKTROSKOPIFAF080
Atomic and Molecular Spectroscopy

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, N4. Kursansvarig: Sune Svanberg, Sune.Svanberg@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande atomfysik och kvantmekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Slutbetyget är lika med heltalsdelen av tentamensbetyget. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/FKAtommol/index.htm.

Mål
Kursens mål är att ge teoretisk och praktisk kunskap om de många kraftfulla metoder som modern atom- och molekylspektroskopi erbjuder.

Innehåll
Syftet med kursen är att ge kunskaper i modern atom- och molekylspektroskopi med särskild tonvikt på praktiska tillämpningar. Översikt av atomär och molekylär struktur innebärande en fördjupning speciellt vad gäller molekyler. Strålnings- och spridningsprocesser: resonansstrålning, Rayleigh-, Raman- och Mie-spridning. Spektroskopi av inre elektroner: Röntgen- och fotoelektronspektroskopi (ESCA), synkrotronstrålning. Optisk spektroskopi: ljuskällor, spektralapparater, detektorer, optiska analysmetoder. Resonansmetoder: atomstråleresonans, optisk resonansspektroskopi, elektron- och kärnspinnresonans. Avstämbara lasrar: lasertyper, enkelmodgenerering, högeffektsystem, kringutrustning. Laserspektroskopi: tidsupplöst spektroskopi och högupplösande Dopplerfria tekniker. Orientering om ultrasnabb spektroskopi, högeffektlaserexperiment samt kylning och infångning av atomer och joner. Laserspektroskopiska tillämpningar: fjärranalys av luft- och vattenföroreningar, förbrännings- och reaktionsdiagnostik, laserstyrda kemiska reaktioner, isotopseparation, medicinska tillämpningar. Demonstrationer: Synkrotronstrålning, NMR, femtosekundspektroskopi, laser-radar, koherent Ramanspektroskopi för förbränningsdiagnostik, astrofysikaliska tillämpningar. Laborationer: Nivåkorsningsspektroskopi, Laserinducerad fluorescens och Ramanspektroskopi, Tidsupplöst laserspektroskopi, Högupplösande laserspektroskopi, Optiska fotonekon.

Litteratur
Svanberg, S: Atomic and Molecular Spectroscopy – Basic Aspects and Practical Applications, 4th edition (Springer Verlag, Heidelberg 2004).
Handledningar för spektroskopilaborationer.