Kursplan för vårterminen 2007
TILLÄMPAD ATOMFYSIKFAF035
Applied Atomic Physics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: M3. Kursansvarig: Göran Jönsson, goran.jonsson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Rekommenderade förkunskaper: FAF260 Tillämpad vågrörelselära. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs samt godkänd skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid färre än 16 anmälda. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/TillAF.

Mål
Kunskapsmål
Att ge grundläggande kunskaper i atomfysik med inriktning mot tillämpningar. Se vidare under rubriken innehåll nedan.

Färdighetsmål
Att ge träning i experimentellt arbete, skriftlig redovisning, modelltänkande och problemlösning.

Attitydmål
Att fysiken behövs för att förstå omvärlden.

Innehåll
Relativistisk mekanik. Storleksordningar i mikrokosmos. Vägning med hjälp av elektriska och magnetiska fält. Fotoelektrisk effekt och temperaturstrålning. Kvantisering i atomernas värld. Atommodeller. Kvantmekanikens grunder: deBroglies materievågor, Heisenbergs obestämdhetsrelation och Schrödingerekvationen. Elektronmikroskop och sveptunnelmikroskop. Periodiska systemets uppbyggnad. Molekyler. Lasern och laserbaserade mätningar. Röntgenstrålning och avbildningar. Joniserande strålning - karakteristik och mätmetoder.

Litteratur
Jönsson, G och Nilsson, E: Tillämpad atomfysik. Teach Support 2005. ISBN: 9197249947
Laborationshandledning för tillämpad atomfysik.