Kursplan för vårterminen 2007
SIMULERINGETS061
Simulation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D4, E4, I3XTV. Kursansvarig: Docent Christian Nyberg, christian.nyberg@telecom.lth.se, Inst f telekommunikationssystem. Förkunskapskrav: Grundläggande matematisk statistik. Prestationsbedömning: Hemuppgifter och projekt. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om simulering. Simulering används i många sammanhang t ex inom telekommunikation, logistik, datorteknik och trafikplanering. Få ämnen har ett så mångsidigt användningsområde. Kursen ger goda kunskaper i modellering, programmering av simuleringsmodeller, analys av resultaten från simuleringar samt verifiering och validering. Programmeringsverktyg för simulering används i kursen. Eleverna får också träning i projektarbete och rapportskrivning.

Innehåll

Litteratur
Kompendium i Simulering

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Projekt. Delmomentet omfattar: Projekt i simulering.

Kod: 0206. Benämning: Hemuppgifter.
Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Två hemuppgifter. Delmomentet omfattar: Två hemuppgifter i simulering.