Kursplan för vårterminen 2007
AVANCERAD ANALOG DESIGNETI290
Advanced Analogue Design

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E3, N4. Kursansvarig: Univ.adj. Bertil Larsson, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ESS020 Analog Elektronik. Prestationsbedömning: Godkända inlämningsuppgifter, godkänd laborationskurs och skriftlig tentamen. Slutbetyg erhålls då alla moment är godkända. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/aad.

Mål
Syftet med kursen är att teknologen skall bli väl förtrogen med de metoder som används för att bygga högpresterande negativt återkopplade förstärkare.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Kursens huvudmål är att lära ut syntes av högpresterande negativt återkopplade förstärkare med hjälp av strukturerad konstruktionsmetodik. Kursen behandlar brus, distorsion, bandbredd och biasering.

Litteratur
Kompendium: Lecture notes 2006
Kompendium: Exercises, Laboratory manual 2006
Verhoeven C et.al.: Structured Electronic Design ISBN 1-4020-7590-1