Kursplan för vårterminen 2007
IMMATERIALRÄTTETI280
Intellectual Property Right Management (IPR)

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: B2, C4, D4, E4, F4, I4, K2, N4. Kursansvarig: Univ.lektor Peter Nilsson, Peter.Nilsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Prestationsbedömning: Godkända laborationer, inlämningsuppgifter samt godkänd tentamen. Övrigt: Kursen ges i en svensk- och en engelskspråkig variant. Undervisningen ges av Georg Hellgren, Georg.Hellgren@eki.liu.se samt Karin Lehander, Karin.Lehander@valea.se. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/ipr.

Mål
Kursbakgrund
Ekonomierna i Europa, Nordamerika samt vissa stater i Ost Asien är under förvandling från varuproducerande industriella ekonomier till kunskapsekonomier baserade på bioteknik, informationsteknologi, upplevelseindustri samt design, där kunskapen har ersatt varor som produkter i en globaliserad ekonomi. Det legala skyddet benämns immaterialrätt (eller på engelska, Intellectual Property Rights). Kunskaper om skyddet, omfattning och tillämpning, är förutsättningen för att upphovsmannen och företaget ska kunna dra ekonomisk nytta av ett specifikt kunnande.

Kunskapsmål
Målsättningen är att studenterna skall förvärva grundläggande kunskaper om de immaterialrättsliga rättsförhållanden som en civilingenjör möter i yrkeslivet, men också kunskap att kommersialisering av immaterialrätter erfordrar ett strategiskt tänkande hur man utnyttjar rättigheterna som konkurrensmedel vid internationella affärer.

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna lösa enklare juridiska frågor genom att tillämpa lagar och regler inom behandlade rättsområden.

Kursen syftar även till att studenterna skall utveckla förmågan att kunna identifiera svårare rättsliga problem, vilket är en förutsättning för att kunna avgöra när juridisk expertis bör rådfrågas.

Attitydmål
Förstå att det är skillnad mellan att ha rätt och att få rätt, för det senare behöver man förutom en kunskap om rättsreglerna även en färdighet att tillämpa dessa.

Innehåll
Kursen inleds med en översikt över den svenska, europeiska och amerikanska immaterialrättens systematik, och rättskällor samt hur dessa rättsregler skapas och tillämpas. Därefter behandlas reglerna om det legala skyddet för kunskap ur så väl ett europeiskt som amerikanskt perspektiv i några hänseenden behandlas även reglerna i Japan och Kina. Kursens tyngdpunkt ligger på immaterialrätten då immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och är samtidigt ett allt viktigare konkurrensmedel, men även närstående rättigheter behandlas såsom sekretessregler, marknads och konkurrensrätt. Immateriella resurser är patent, arbetstagares intellektuella prestationer, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, inklusive datorprogram och databaser, kretsmönsterskydd, skyddet för kännetecken, samt skyddet för formgivning. Kursen behandlar även juridiska problem som sammanhänger med kommersialisering av immaterialrättigheter genom licensavtal.

Litteratur
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens av Ulf Bernitz.
Övrigt material kommer att läggas ut på www.es.lth.se/ugradcourses/ipr.