Kursplan för vårterminen 2007
DIGITAL SIGNALBEHANDLING I AUDIO/VIDEOETI270
Digital Signal Processing in Audio/Video

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: C3, D4, E3, Pi4. Kursansvarig: Professor Leif Sörnmo, leif.sornmo@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ESS040 Digital Signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemlösningstyp. Slutbetyg erhålls då tentamen och laborationer är godkända. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digsigav.

Mål
Kursen syftar till att ge kunskap om moderna algoritmer som används för att behandla audio- och videosignaler. Ett annat viktigt syfte är att förmedla en grundläggande förståelse för de olika algoritmernas möjligheter och begränsningar liksom att belysa olika aspekter vid implementering i DSP-miljö. Vidare syftar kursen till att levandegöra sambandet mellan teori (även den som inhämtades i grundkursen Digital signalbehandling) och olika tillämpningar genom användandet av moderna datorverktyg för signalbehandling.

Innehåll
Metoder för design av digitala filter, signalbehandling vid olika samplingsfrekvenser och relaterade filterbanksstrukturer, spektralanalys baserad på filterbanker, signaluppdelning i en eller två dimensioner. Grundläggande beskrivning av motsvarande algoritmers implementering i DSP-processormiljö. Den teoretiska kunskapen om de olika byggblocken vävs samman med analys av tal, musik, bilder och video för att mynna ut i beskrivningen av metoder för kompression (t.ex. MP3), brusundertryckning, igenkänning, m.m.

Litteratur
Mitra S K: Digital Signal Processing, A Computer Approach, tredje upplagan. McGraw-Hill 2006. ISBN: 0-07-286546-6 och kompletterande material från institutionen.