Kursplan för vårterminen 2007
ALGORITMER I SIGNALPROCESSORER – PROJEKTKURSETI121
Algorithms in Signal Processors – Project Course

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Universitetslektor Bengt Mandersson, bengt.mandersson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ESS040 Digital signalbehandling eller ETI265 Signalbehandling i multimedia. Rekommenderade förkunskaper: ETT042 Adaptiv signalbehandling eller ETT074 Optimal signalbehandling. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska. Begränsat deltagarantal, 24 platser. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i kurserna ESS040 Digital signalbehandling, ETI270 Digital signalbehandling i audio/video, ETT042 Adaptiv signalbehandling, ETT074 Optimal signalbehandling. 2. Erhållna betyg på kurserna i 1. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/psb/projektSIG.html.

Mål
Kursen syftar till att ge kunskap om implementering av signalbehandlingsalgoritmer i digitala signalprocessorer. Vidare syftar kursen till att belysa de problem som uppstår vid implementering i realtid och att utvärdera de prestanda som uppnås med implementeringarna.

Innehåll
Digital signalbehandling har tillämpningar inom vitt skilda områden, t.ex. akustik, medicin och telekommunikation, vilket avspeglas i de projekt som kan genomföras inom kursens ramar. Kursen inleds med att varje grupp (2 - 4 personer) får ett material som redogör för den metod som skall studeras. Det fortsatta arbetet består i att implementera aktuell metod (vanligen i Matlab och i DSP-miljö) och att beskriva dess egenskaper i ljuset av den valda tillämpningen. Rapporteringen utgör en viktig del i projektarbetet och påbörjas redan på ett tidigt stadium i kursen. Handledarna finns tillgängliga för frågor och diskussion vid förutbestämda tider.

Litteratur
Artiklar och material från institutionen.