Kursplan för vårterminen 2007
ANALOGA PROJEKTETI022
Analogue Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: E3. Kursansvarig: Univ.lektor Clas Agnvall, Clas.Agnvall@es.lth.se, Elektrovetenskap. Förkunskapskrav: ESS010 /ETI190 Elektronik och ESS020 Analog elektronik. Prestationsbedömning: Projektrapport och muntlig redovisning. Övrigt: Begränsat deltagarantal, 32 platser. Resultatet i ESS010/ETI190 Elektronik och ESS020 Analog elektronik ligger till grund för urvalet. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/analogaprojekt/kurs.html.

Mål
Kursen skall ge erfarenheter av praktiskt konstruktionsarbete både på det tekniska och på det administrativa planet. Föreläsningarna och självstudierna skall ge insikt i bland annat EMC, kvalitetstänkande, byggsätt och produktionsmetoder, planering och uppföljning av projekt samt skriftlig och muntlig redovisning.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Föreläsningarnas innehåll varierar men berör områden som EMC, kvalitetstänkande, strömförsörjning och kretskonstruktion. Projektarbete är ett bra sätt att få reda på svagheter i sitt kunnande. Projekten kommer att drivas så realistiskt som möjligt för att vara en träning inför kommande arbetsuppgifter. Dock kommer huvuddelen att ägnas åt elektronikkonstruktion i ett av studenten själv valt område inom analogtekniken. Tillämpningsområden: Arbete i projektgrupp är förmodligen den vanligaste situationen för en civilingenjör antingen som projektledare eller som specialist på något område.

Litteratur
Kompendium och utdelade stenciler.