Kursplan för vårterminen 2007
ELEKTRONIKETE022
Electronics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Univ.lektor Mats Gustafsson, Mats.Gustafsson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: FMA036 Linjär analys eller FMA450 System och transformer, FRT010 Reglerteknik och FFF100 Termodynamik och Elektroniska material. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/elektronik-f.

Mål
Kursen i elektronik bygger vidare på tidigare kunskaper i systemteori och fysik. I kursen Fysik-termodynamik och elektroniska material har fysiken bakom enskilda komponenter behandlats. I elektronikkursen sätts komponenterna ihop till elektriska kretsar som analyseras med verktyg från kurserna i linjära system och reglerteknik.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten ha kunskap om grundläggande kretselement, förståelse för kretsmodellering av verkliga komponenter samt förståelse för den grundläggande kretsanalysen.

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna analysera enkla kretsar med nodanalys, förenkla kretsar med tvåpolsekvivalenter och använda simuleringsverktyg för att analysera godtyckliga kretsar.

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten insett den grundläggande elektronikens betydelse och ha fått en övergripande syn på kopplingen mellan fysiken på komponentnivå och elektronik på systemnivå. Studenten skall också vara bekant med något elektrotekniskt område, till exempel förstärkare, integrerade kretsar, energisystem eller kommunikationssystem.

Innehåll
Kursen består av en kretsteoridel och en tillämpningsdel. I kretsteorin behandlas elektriska storheter, kretselement, grundläggande kretsanalys och kretsmodeller. Denna tillämpas därefter i något elektrotekniskt område.

Grundläggande elektriska storheter: potential, spänning, ström, impedans, admittans och effekt. Grundläggande kretselement: resistorer, induktorer, kondensatorer, spänningskällor, strömkällor och förstärkare. Grundläggande kretsanalys: Kirchhoffs lagar, räkneregler för linjära tidsinvarianta kretsar, nodanalys och tvåpolsekvivalenter. Modellering: verkliga kretsar med ideala kretselement, överföringsfunktion, transmissionsledning och filter.

Tillämpningar och fördjupning görs inom något elektrotekniskt område såsom förstärkare, integrerade kretsar, energisystem och kommunikationssystem.

Litteratur
Hambley A R: Electrical engineering: principles and applications (third edition).
Exempelsamling.