Kursplan för vårterminen 2007
DIGITAL SIGNALBEHANDLINGESS040
Systems and Signals

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: E2. Valfri för: D3, F3, N3. Kursansvarig: Universitetslektor Bengt Mandersson, bengt.mandersson@es.lth.se, Elektrovetenskap. Rekommenderade förkunskaper: ESS010 eller ETI190 Elektronik samt FMA037 Komplex analys och FMA036 Linjär analys. Prestationsbedömning: Examination sker i form av sluttentamen samt genom delprov under kursens gång. Slutbetyg erhålls då tentamen inkl delprov och laborationer är godkända. Övrigt: Kursen ingår som en del av ett större block av kurser (”Elektrospåret”). För en detaljerad beskrivning av hela blocket, se ESS000 Elektronik, system och signaler. Kursen får inte läsas av den som påbörjat ETI240 Elektronik, system och signaler. Endast en av kurserna ESS040 och ETT080 får ingå i examen. Hemsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digsige/digsig.html.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Kursen behandlar tidsdiskreta signaler och system. Verktyg som Fouriertransform, Diskret Fourier Transform (DFT) och Z-transform definieras. Begrepp som frekvens- och systemfunktion introduceras samt olika typer av enkla filter. Digital signalbehandling av analoga signaler via A/D- och D/A-omvandling presenteras samt olika strukturer för implementering av digitala filter. En rad tillämpningar, som t.ex. behandling av signaler från hjärtat och hjärnan (EKG och EEG), talsignaler och bilder tas upp på datorövningarna. I laborationerna studeras enkla filter och samband mellan amplitud- och fasfunktion och poler och nollställen; olika signaler filtreras med hjälp av en digital signalprocessor (DSP). Vidare studeras Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM), som används för datakommunikation i bredbandsnät. Matlab används som beräkningsverktyg i laborationerna. I kursen ingår (för E) en del av den analysuppgift som finns beskriven i ESS080 Redovisning av analysuppgift.

Litteratur
Senast kursen gavs användes Mitra, S K: Digital Signal Processing, A Computer Approach, tredje upplagan, McGraw-Hill 2006. ISBN 0-07-124467-0. Kompletterande material från institutionen.