Kursplan för vårterminen 2007
MEKATRONIK, FORTSÄTTNINGSKURSEIE075
Mechatronics, Advanced Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4XMK. Valfri för: E4, M4. Kursansvarig: Gunnar Lindstedt, Gunnar.Lindstedt@iea.lth.se, Bengt Simonsson, Bengt.Simonsson@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förkunskapskrav: EIE070 Mekatronik. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Högre betyg kan ges efter individuell värdering av projektarbetet. Hemsida: http://www.iea.lth.se/courses.

Mål
Kunskapsmål
Att ge kunskaper i planering och genomförande av ett industriellt mekatroniskt utvecklingsprojekt, där målet är en fungerande prototyp.

Färdighetsmål
Att kunna planera och genomföra ett industriellt mekatronikprojekt med en grupp teknologer som har sin förkunskapsbas inom olika ämnesområden.

Attitydmål
Att få insikt och förståelse för att respektera och arbeta med personer som har de många olika kompetenser som behövs för att bilda en projektgrupp för mekatronikutveckling.

Innehåll
Projektet genomförs under två läsperioder i samarbete med produktutvecklingsprojektkursen MMK101. Kursdeltagarna ska svara för de mekatroniska delarna i valda projekt.

Litteratur
Bradley D, Seward D, Dawson D, Burge S: Mechatronics and the design of intelligent machines and systems, Stanley and Thornes, 2000. ISBN 0-7487-5443-1.