Kursplan för vårterminen 2007
MEKATRONIKEIE070
Mechatronics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3XMK. Valfri för: E3, F3, M3, N4. Kursansvarig: Mats Alaküla, Mats.Alakula@iea.lth.se, Henriette Weibull, Henriette.Weibull@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Rekommenderade förkunskaper: ESS010 Elektronik, ESS060 Elenergiteknik (för E), MIE012 Elektroteknikens grunder (för M) samt FRT010 Reglerteknik AK. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift samt 4 av 5 examinationsuppgifter godkända ger betyget tre. För högre betyg krävs skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.iea.lth.se/courses.

Mål
En allt större del av de maskiner och föremål vi använder och omger oss med integrerar mekanisk konstruktion, avancerad elektronisk/dator-styrning, smarta materialval med energilagring och energiomvandling. Exemplen är otaliga från DVD-spelare till moderna bilar. För att skapa konkurrenskraftiga produkter blir det allt viktigare att ha kunskaper i de många olika systemaspekter som ingår i en höggradigt integrerad produkt. Kursen i Mekatronik har som mål att ge en introduktion till detta interdisciplinära område.

Kunskapsmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs skall studenten

Attitydmål
Efter genomgången kurs skall studenten:

Innehåll
Projektplanering. Utvecklingsmetodik. Material- och tillverkningsteknik. Styr- och reglerteknik. Realtidsprogrammering. Kommunikation. Sensorer. EMC. Energiöverföring och -omvandling. Kraftelektronik Användning av simuleringsverktyg/FEM.

Totalt 200 timmar, varav 58 timmar föreläsning, 10 timmar övning/simulering, övrig tid självständigt arbete med projektet.

Litteratur
Bradley D, D. Seward, D. Dawson, S. Burge: Mechatronics and the design of intelligent machines and systems. Stanley Thornes, 2000. ISBN 0-7487-5443-1.
Föreläsningsmaterial.

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Delprov, inlämningsuppgifter och laborationer.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: De olika teoriavsnitten i kursen examineras kontinuerligt. Formerna för examinationen varierar från obligatorisk övning, inlämningsuppgift och laboration till skriftligt delprov enligt följande: Lagar och standarder, Projekt planering and Produktutvecklingsmetodik (inlämningsuppgift); Konstruktionsmaterial, Tillverkningsmetoder och Sensorer (skriftligt delprov); Energiomvandling (obligatorisk simuleringsövning); Kommunikation and Reglersystem (laboration) samt FEMtillämpningar (obligatorisk övning). Delmomentet omfattar: Stoff från föreläsningar, lärobok och utdelat material.

Kod: 0206. Benämning: Projekt.
Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift och 4 av 5 godkända examinationsmoment i teoridelen ger betyget 3.