Kursplan för vårterminen 2007
INGENJÖRSUTSIKTER OCH INSIKTEREEM035
Views and Insights on Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: F3. Valfri för: N3. Kursansvarig: Thomas Laurell, thomas.laurell@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Rekommenderade förkunskaper: 2-3 års studier på civilingenjörsutbildning. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs aktiv närvaro vid minst 75% av föreläsningar och seminarier, samt fullgjort projektarbete. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/Utbildning/utbildn.html.

Mål
Syftet med kursen är att genom exempel från yrkeslivet, industriellt såväl som akademiskt, stimulera till diskussion och reflektion kring civilingenjörens förhållande till naturvetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar i dagens samhälle. Kursen skall förmedla ett utvecklat, aktivt och kritiskt granskande förhållningssätt till hur vi inför och nyttjar ny teknik i syfte att utvecklat vårt samhälle. Arbetet med och möjligheten att via den kommersiella processen att ta ny teknik till marknaden kommer att belysas och konsten att kommunicera och föra ut sitt budskap tränas i en avslutande konferensdag.

Innehåll
Den mångfacetterade rollen som yrkesverksam civilingenjör kommer att speglas i en serie inbjudna föreläsningar. Föreläsningsteman spänner över rubriker så vitt skilda som: teknologins betydelse för den industriella processen, medicinska och miljöaspekter kring ny teknologi, kommercialiseringsprocessen, projektledning, entreprenörskap, forskarutbildning, kommunikationsteknik, kvalitetsstyrning och kontroll.

Under kursgången arbetar studenterna självständigt och fördjupar sig i ett tema som är kopplat till någon av föreläsningarna. Tema seminarier för diskussion och reflektion i en öppen debatt kring utvalda föreläsningar kommer avhållas. Som avslutning på kursen genomförs en heldagskonferens: Ingenjörsutsikter och insikter 2006. Kursdeltagarna står själva som konferensarrangörer och som deltagare. Alla fördjupningsarbeten presenteras på konferensdagen i form av föreläsningssessioner och poster sessioner.

Litteratur
Kompendier som delas ut under kursen.