Kursplan för vårterminen 2007
DATORSYSTEMKONSTRUKTIONEDT081
Computer System Project

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Professor Lambert Spaanenburg, Lambert.Spaanenburg@it.lth.se, Inst f informationsteknologi. Förkunskapskrav: EIT130 VLSI-arkitektur eller EIT090 Datorarkitektur och EDI021/EDI022 Digitala projekt. Prestationsbedömning: För betyget Godkänd krävs aktiv medverkan i projektet. Övrigt: Deltagarantalet är begränsat, 25 st. Urvalsgrund: Intervju. Sökande rangordnas utifrån en bedömning av deras förmåga att framgångsrikt genomföra kursen. Hemsida: http://www.it.lth.se/courses/dsk.

Mål
Syftet med kursen är att eleverna genom att angripa ett stort konstruktionsproblem från grunden bli tvungna att förstå och bemästra alla de avvägningar, bland annat mellan hårdvara och programvara, som måste göras för att uppnå givna prestanda. Genom att tillämpa en strikt projektmetodik ger kursen dessutom träning i att arbeta på ett sätt som mycket liknar produktutveckling i industrin.

Innehåll
När kursen startar finns en projektplan som presenterar uppgiften och ger en teknisk ansats samt en projektorganisation och ett stort antal resultatinriktade etappmål. En projektledare utses inom kursen med uppgift att samordna arbetet. Vid regelbundna projektmöten avrapporteras alla delresultat och viktiga konstruktionsbeslut förankras. En stor del av konstruktionsarbetet består i att utveckla ett antal modeller av det slutliga systemet.

Litteratur
Det mesta av den information som behövs finns på Internet och en del tillhandahålls av institutionen.