Kursplan för vårterminen 2007
OPERATIVSYSTEMEDA050
Operating Systems

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: C4, D3, E4, F4, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Jonas Skeppstedt, Jonas.Skeppstedt@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen. Övrigt: Övningarna tjänar som förberedelse till laborationerna. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA050.

Mål
Att ge kunskap om operativsystems inre organisation och funktion samt att ge förtrogenhet med viktiga begrepp och metoder för resurshantering i centraliserade och distribuerade operativsystem.

Innehåll
Historik. Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Exempel på olika typer av operativsystem.

Litteratur
Silberschatz, A et al: Operating System Concepts with Java. Wiley 2004. ISBN: 0471-452491.