Kursplan för vårterminen 2007
ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA027
Algorithms and Data Structures

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C1, D1, I3XIS. Valfri för: E2, F2, I3XTV, M3, N3. Kursansvarig: Eva Magnusson, eva.magnusson@cs.lth.se och Anna Axelsson, anna.axelsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: För D och C: EDA016/EDA390, för E, F, Pi, I: EDA011, för M och L: EDA501. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: Övningar, datorlaborationer och två inlämningsuppgifter. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA027.

Mål
Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utformning av lösningar av problem som kan behandlas på dator. Detta omfattar analys av algoritmer och programkomplexitet samt datastrukturer t.ex. listor, köer, stackar, träd och grafer. Vidare skall kursen ge förståelse för metoder för sökning och sortering.

Innehåll
Rekursion. Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Grundläggande datastrukturer: listor, träd, grafer, mängder. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur
Weiss, M A: Data Structures & Problem Solving using Java, Third
Edition.
Addison Wesley 2006. ISBN: 0-321-31255-4

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.
Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter betygsätts inte. För godkänt på delkursen krävs att alla momenten godkänts. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Delmomentet omfattar: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Kod: 0204. Benämning: Tentamen.
Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Resultatet på denna bestämmer slutbetyg på hela kursen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.