Kursplan för vårterminen 2007
ENHETSOPERATIONER FÖR BIOTEKNIK- OCH LIVSMEDELSINDUSTRINBLT015
Unit Operations in the Biotech and Food Industry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: B3. Kursansvarig: Christian Trägårdh, christian.tragardh@food.lth.se, Livsmedelsteknik. Förkunskapskrav: KKK070 Bioteknik, KAT090 Kemisk apparatteknik, transportprocesser, FMA410 Matematik, endimensionell analys. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske i grupp såväl som individuellt. Projektresultaten som redovisas i rapportform samt en individuell muntlig redovisning/tentamen vid kursens slut, betygssätt på en graderad skala. Under kursens gång är det också obligatoriskt att delta aktivt i projektgruppens möten och skriftligt utvärdera andra projektgruppers projektrapporter. Det graderade slutbetyget baseras i huvudsak på projektrapporterna men också övriga obligatoriska moment enligt förutsättningar som bestäms vid kursstart. Hemsida: http://www.food.lth.se.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Tillämpning och bedömning
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Förmåga till kommunikation
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Innehåll
Huvuddelen av denna kurs genomförs i form av en projektlaboration och processtekniska problemställningar bearbetas sålunda i projektform. Projektarbetet ger träning i att självständigt driva ett projekt och i grupparbete. För detta formas projektgrupper om 2-4 teknologer beroende karaktären hos projektet. Projektet innefattar bl.a. litteraturstudie, försöksplanering, laborativt arbete på industriell utrustning i pilotskala, studier av processernas teori, dynamik och framtagning av egna experimentella data behövliga för att lösa problemställningen. Inom projektet bedrivs också ett kvalificerat teoriskt arbete i form av processimulering för aktuell enhetsoperation med data från det egna experimentella arbetet och sådan som finns publicerad i den vetenskapliga litteraturen eller om möjligt från industrin.

Undervisningsform
Undervisningen domineras av projektarbete. Varje projektgrupp tilldelas en handledare. Tonvikt kommer att läggas vid industriella tillämpningar. Kompletterande föreläsningar och seminarier ges med utgångspunkt från de behov som uppstår inom projekten.

Litteratur
Kessler, H.-G., Food and Bio Process Engineering, Dairy Technology, Verlag A. Kessler, 2002.
McCabe, Smith, Harriot, , Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill,NY,2001,