Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTURTEORI BATE020
Theory of Architecture B

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Mats Hultman, forskarassistent Mattias Kärrholm, docent Lars-Henrik Ståhl, universitetslektor Tomas Wikström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända uppsatser och oppositioner, godkänt deltagande i seminarier samt 80 % närvaro vid föreläsningarna. Övrigt: Kursen ges vårterminen 2007 och därefter vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna.

Mål
Kursens målsättning är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflektion om arkitekturfrågor. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. De skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka arkitektoniska resonemang i ord.

Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en inblick i några olika perspektiv på stad och arkitektur, samt att belysa arkitektprofessionens villkor.

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom arkitekturteori, av betydelse för arkitektonisk analys såväl som för arkitektoniskt skapande. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelser. Arbete med uppsatser ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning.

Kursen består av föreläsningar, seminarier självstudier och uppsatsskrivande. Kursen Arkitekturteori B omfattar två teman: Stad och arkitektur samt profession och designteori. Varje tema består av föreläsningar och två textseminarier. Deltagarna ska också skriva en uppsats, samt opponera på en uppsats. Uppsatsen ventileras och diskuteras under två uppsatsseminarier. Seminarierna bedrivs i små grupper och uppsatshandledningen är individuell. Undervisningen strävar efter att främja varje students individuella utveckling.

Litteratur
LeGates, Richard & Stout, Frederic (Eds.), The City Reader, London: Routledge, 2000
Därtill kommer kortare texter att delas ut under kursens gång.