Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTURTEORI AATE010
Theory of Architecture A

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Mats Hultman, forskarassistent Mattias Kärrholm, universitetslektor Lars-Henrik Ståhl, universitetslektor Tomas Wikström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända uppsatser och oppositioner, godkänt deltagande i seminarier samt 80 % närvaro vid föreläsningarna. Övrigt: Kursen Arkitekturteori i basutbildningen A ges i årskurs 1 och 2 vartannat år och alternerar med Arkitekturteori i basutbildningen B. Kurs A ges jämna årtal och kurs B ojämna. Kursen kommer att ges vt 2008 nästa gång.

Mål
Kursens målsättning är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflektion om arkitekturfrågor. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. De skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka arkitektoniska resonemang i ord. Ämnesmässigt är målet att ge en första inblick i viktiga arkitektoniska begrepp, arkitekturens förhållande till språket samt att belysa arkitekturen i ett mer kulturellt perspektiv.

Innehåll
Kursen består av föreläsningar, textseminarier, självstudier, uppsatsskrivande och uppsatsseminarier. Kursen omfattar två teman: Teori, begrepp och språkbruk samt Arkitektur och kulturella skillnader. Varje tema består av föreläsningar och två textseminarier. Deltagarna ska också skriva en kortare uppsats, samt opponera på minst en uppsats. Uppsatsen ventileras och diskuteras under två uppsatsseminarier.

I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom arkitekturteori, av betydelse för arkitektonisk analys såväl som för arkitektoniskt skapande. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelser. Arbete med uppsatser ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning.

Litteratur
Nesbitt, Kate (Ed.), Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory 1965-1995, New York: Princeton Architectural Press, 1996
Därtill kommer kortare texter att delas ut under kursens gång.