Kursplan för vårterminen 2007
STADSBYGGNAD: DET NYA STADSLANDSKAPETASB121
Urban Planning: The New Urban Landscape

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd slutinlämning, godkända delinlämningar, samt 80% närvaro vid föreläsningar och gruppgenomgångar. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om övergripande strategier för planering av det nya stadslandskapet. Målet är också att utveckla förmågan till gestaltning av bebyggelse och landskap med långsiktigt hållbara kvaliteter.

Innehåll
I en inledande etapp introduceras de övergripande miljömålen för bebyggelseutvecklingen. Man väljer ut ett projektområde, till exempel en större stad med omland eller en regiondel. I detta område studerar man den befintliga situationen (bebyggelse, infrastruktur, landskap, vägar, järnvägar etc), samt utvecklingstendenser (ekonomiska sociala etc). Utifrån denna analys diskuteras olika övergripande strategier för den framtida bebyggelseutvecklingen.

I en följande etapp detaljstuderas ett delområde, t ex mindre tätort, äldre industrisamhälle, kuststräcka etc. Man studerar hållbar utveckling utifrån olika aspekter (infrastrukturen, trafiksystemen, de gröna områdena, kulturmiljön etc). Landskapets och de gröna områdenas roll tas upp i ett delmoment. Terminens arbete leder fram till att studenterna dels utarbetar ett översiktligt program för hela det studerade området (regiondelen) dels också fördjupad översiktsplan av ett delområde, som åskådliggörs i planer, perspektiv, modeller etc.

I kursen ingår också en studieresa.

Litteratur
Kurskompendium