Kursplan för vårterminen 2007
STADSBYGGNAD: LANDSKAP OCH TRÄDGÅRDASB111
Urban Planning: Landscape and Garden

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs närvaro vid minst 80 % av föreläsningarna, utarbetande av uppsats som redovisas i seminarieform och deltagande i exkursionerna. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen ges på engelska.

Mål
Kursens mål är att ge en fördjupad kunskap och förståelse för gestaltningsfrågor genom att vidga arkitektens perspektiv i relation till landskap och trädgård.

Innehåll
Föreläsningar, litteratur och seminarier behandlar rumsliga kvaliteter i olika skalnivåer från trädgårdsrum till stora landskapssammanhang. Föreläsningarna tar upp trädgårdskonstens historia, det kulturella landskapet, stadslandskap och parkrum.

Kursen ges i samarbete med SLU Alnarp.

Litteratur
Kompendium i landskapsarkitektur och trädgårdskonst. Jellicoe Geoffrey och Susan, The landscape of man. Thames and Hudson, London 1975, 1987. Samtal med Sven-Ingvar Andersson, Landskab, DK. 5/1994. Mosser, Teyssot The History of Garden Design, Thames & Hudson London 1991. Moore, Mitchell, Turnbull: The Poetics of Garden, MIT Press 1993. Spens, Michael; Gardens of the Mind, Antique Collectors Club, London 1992. Stad & Land no. 150: Parks and Gardens in Sweden, Tralala Reklambyrå, Lund 1997.