Kursplan för vårterminen 2007
STADSBYGGNADSRÄTTASB041
Town Planning Law

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V4. Kursansvarig: Univ.lektor Per Björkeroth, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: VTT100 Samhällsbyggnadsprocessen. Prestationsbedömning: Graderad betygssättning utifrån övningsuppgifterna. Övningsuppgifterna måste vara godkända. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges.

Mål
Kursen syftar till att ge insikt i stadsbyggandets rättsliga, tekniska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och gestaltning.

Innehåll
Kursen behandlar ingående plan- och bygglagen (PBL) och berör annan lagstiftning med anknytning till planering och byggande. Huvudvikten läggs vid den del av PBL som behandlar planering och planeringens genomförande. I övningsdelen utarbetas en detaljplan, där huvudvikten läggs vid den formella planen och förståelsen av dessas möjligheter och begränsningar. Undervisning i CAD-program.

Litteratur
Kompendium i plan- och bygglagen (PBL). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Boverket 2001.