Kursplan för vårterminen 2007
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELL KOMMUNIKATION, DEL IIAFO245
Applied Aesthetics, Visual Communication Ability, Part II

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID1. Kursansvarig: Univ.adj. Maria Udriot, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter samt närvaro vid minst 80 % av föreläsningar, övningar och kritiktillfällen.

Mål
Vidareutveckling av förståelse för och förmåga att utveckla den konstnärliga kreativa processen.

Innehåll
Motiviska och tematiska bearbetningar av konstnärliga projekt. Reflexioner över egna och andras arbeten.

Litteratur
Referenslitteratur:
Philip Ball: The Invention of Colour. Ulf Linde: Efter hand. Urval av artiklar.