Kursplan för vårterminen 2007
TILLÄMPAD ESTETIK, VISUELLA STRUKTURER, DEL IIAFO225
Applied Aesthetics, Visual Structures, Part II

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Univ.adj. Mats Hultman, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningsuppgifter. Närvaro vid övningar, föreläsningar och kritik, 80 %.

Mål
Målet med kursen är en förbättrad förmåga att beskriva, värdera och kommunicera kring estetisk kvalitet och estetiska kvaliteter på ett professionellt sätt. Dessutom ska kursen leda till en ökad förmåga att bedriva konstnärliga experiment i olikartade material och tekniker med avsikt att vidga den kreativa förmågan.

Innehåll
Kursen innehåller en rad övningar som leder fram till att varje student upprättar ett personligt estetiskt manifest. I dessa övningar arbetar studenterna fram ett medvetet förhållande till sina egna estetiska förebilder och värderingar, samt tränar sig på att analysera estetiska utsagor. Dessutom genomförs en praktisk, kreativ övning där förmågan att forma i tre dimensioner tränas.

Litteratur
Obligatorisk: Hultman, Mats (Red.), Fult och vackert? – om estetik och smak, Lund: LTH, 2005
Referenslitteratur: Bloomer, Carolyn M., Principles of Visual Perception, London: The Herbert Press, 1990
Nørretranders, Tor, Märk världen – en bok om vetenskap och intuition, Stockholm: Bonnier Alba 1993