Kursplan för vårterminen 2007
LABORATORIUM FÖR SPATIALA EXPERIMENT (NUTIDA DESIGNPROCESSER INOM ARKITEKTUR)AFO125
Laboratory for Spatial Experiments (Contemporary Design Process in Architecture)

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, universitetsadjunkt Pawel Szychalski, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Kursen kommer att kräva kritisk och analytiskt läsning. Godkända övningsuppgifter, godkänt deltagande i seminarier samt 80% närvaro vid föreläsningar. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Kursen bjuder in deltagare till att lära sig nutida designmetoder som bygger på ett urval studiefall. Arbetet kommer att konstruktivt kritiseras och utvärderas. Detta kommer att leda till en djupare förståelse i hur nutida arkitekturförändringar sker samt skall ge studenten en egen bild som kommer att ligga till grund för utvecklingen om sin designprocess och metalogi.

Innehåll
Kursen kommer att kräva kritisk och analytiskt läsning. Denna kurs handlar om förståelsen om förändringar inom nutida arkitektur genom förståelsen om den nutida designprocessen inom arkitektur.
Designprocessen är en mix om språklig och visuell produktion. Olika typer av texter och bilder kommer att användas som verktyg för att representera designprocesser från en variation av nutida arkitekter. Kursen kommer att fokusera på diskussioner och problem som arkitekter idag kämpar med i sin designprocess. Detta kommer att inkludera en individuell undersökning som skall resultera i en kort uppsats. Kursens övergripande idé relaterar till konceptet om en öppen definition av designprocessen. Denna öppenhet relaterar till nutida filosofiska tankar som kommer att ligga till grund till kursens teoretiska bakgrund till studien.

Litteratur
Litteraturlista kommer att förmedlas som skall relatera till respektive valt studiefall.