Kursplan för vårterminen 2007
LABORATORIUM FÖR SPATIALA EXPERIMENT (KREATIV TÄVLING, TEORI OCH APPLICERING)AFO120
Laboratory for Spatial Experiments (CC - Creative Competition, Theory and Application)

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Abelardo Gonzalez, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80 % närvaro, och aktivt deltagande i övningar, seminarier, föreläsningar och studieresor. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Målsättningen med projektet är att applicera den kreativa och experimentella designmetod som utvecklats vid de två projekten Konstruktion – Dekonstruktion – Rekonstruktion och Arkitektur som Teater, på ett konkret förslag till en byggnad. Arkitekttävlingen används som medium för att överbrygga klyftan mellan den akademiska och den praktiska verksamheten.

Genom utvecklade designmetoder, definieras tre områden av gestaltande verksamhet som behandlas i kursen:

Att undersöka hur gestaltningskoncept, som kan betraktas som omöjliga att genomföra, kan utvecklas för konkret byggnation, där konceptets kvaliteter inom gestaltning och rumslig sammansättning kan bibehållas genom en byggprocess till ett färdigställande.

Att förstå betydelsen av en processinriktad rumsgestaltning, med integration mellan rumslig design, teknologi, byggnadsteknik, ekologi, material samt metodiker inom samordning, konstruktion, ekologiska system, tillverkningsprocesser, industrialisering, energi- och naturtillgångar samt naturresurshushållning.

Att uppmärksamma metodologier och teorier inom design, process - strukturer, visuell kommunikation, digitala studier, metoder och tekniker för rumslig simulering samt kritiskt analysera och undersöka teorier, historia, metodologier, arkitekturkritik, sociala sammansättningar samt kulturella förutsättningar och integration.

Innehåll
Den principiella undervisningsmetodiken bygger på en serie av workshops, föreläsningar och seminarier (som har sin utgångspunkt i det specifika tävlingsprogrammet) vilka organiseras av gästprofessorer med högt internationellt anseende. Inbjudna gästprofessorer kommer att initiera intensiva och koncentrerade aktiviteter med fokus mot idéer och frågeställningar som debatteras vid de mest avancerade arkitektskolorna i världen idag.

I kursen ingår en studieresa till Paris. Målsättningen är att studera en samtida urban utveckling och dess förhållande till rum, skala samt till det arkitektoniska objektet. Paris ger både en heltäckande bakgrund till urbana fenomen, och visar på en progressiv urbanism, med en komplex sammansättning av 1800- och 1900-tals problematik inom arkitektur och stadsplanering. Samtidigt visar staden på en tydlig kontinuitet vad gäller utvecklingen in i det 20:e århundradet.

Integrerad kurs: Integrerad design; strukturell design - arkitektonisk design. (ges av avd för Byggnadsmekanik och avd för Formlära).

Kursen samverkar med valbar kurs: Interiör arkitektur och möbler, 4p, som ges i Arkitektur som teater under höstterminen.

Litteratur
Litteratur enligt de inbjudna gästprofessorerna.