Kursplan för vårterminen 2007
DIGITAL VISUALISERING OCH PRESENTATIONADP131
Digital Visualization and Presentation

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Olle Bergman, Projekteringsmetodik. Rekommenderade förkunskaper: Andra årskursen vid A-programmet eller motsvarande. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid 80 % av föreläsningarna samt godkända övningsuppgifter. Övrigt: Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 20 anmälda. Antalet platser på kursen är begränsat till 25. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Mål
Kursen ger fördjupad kunskap i utnyttjandet av digitala bilder och CAD-modeller för presentation.

Innehåll
Kursen avser att fördjupa kunskaperna i metodiker att bearbeta fotografier och CAD-modeller för en digital presentation av en byggnad placerad i sin rätta omgivning. Studenterna arbetar med modellunderlag som bearbetas i designprogrammet SketchUp.

Kursen innefattar följande delar: Efterbehandling av stillbilder från datamodell samt fotografier och utformning av affisch (Adobe Photoshop); Utformning av flersidig webbpresentation (Macromedia Dreamweaver); Demonstration och användning av QuickTimeVR från fotografier.

Litteratur
Digital visualisering och presentation - metodhandledning. Utarbetad av kursledningen, tillgänglig via Internet.
Francis D.K. Ching Architectural Graphics, Wiley&Sons 1996
Francis D.K. Ching Drawing a creative process Wiley&Sons 1990
William Kirby Lockard Design Drawing Norton 2001
Mike W Lin Drawing and Design with Confidence Wiley&Sons 1993
Bonnie Roskes The SketchUp book 5 BonnieRoskes 2005