Kursplan för vårterminen 2007
NATURSTEN I BYGGANDETABV015
Building with Stone

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se, Bebyggelsevård. Prestationsbedömning: 80 % närvaro och godkänd projektuppgift. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än tio anmälda. Max antal platser: 20 st. Förtur för studenter på A-programmet. Hemsida: http://www.bv.lth.se.

Mål
Iståndsättning, förvaltning och förnyelse av vårt arkitekturarv fodrar kunskap om byggtekniker, metoder och material. Kursen fokuserar på ett av våra mest beständiga material - natursten och dess tillämpning i bygg och förvaltningsprocessen.

Syftet med kursen är att ge kunskap om natursten inom ett antal områden, däribland:

Innehåll
Natursten är ett klassiskt byggmaterial med många uttrycksmöjligheter. Egenskaperna är väl kända och dokumenterade, inte minst genom praktisk användning i olika tiders byggnader. De flesta stensorter som bryts idag kan studeras efter decennier, ibland även efter flera seklers användning.

Kursen kommer bl a att behandla och diskutera naturstenens egenskaper som material, dess funktion, estetik och tekniker vid byggande med sten.

I kursen ingår moment som:

Kursen omfattar föreläsningar, stads- och parkvandringar, laborationer i medverkan av fackhantverkare och studiebesök till stenindustrin och dess olika led - från brytning till förädling. Ett projektarbete (enskilt eller i grupp) med handledning genomförs under kursens gång.

Litteratur
Andersson O. H., "Bergens möte", Svenska Tursitföreningens årsbok 1990, Tema: sten.
Ashurst, J. & Dimes, F., Conservation of Building and Decorative Stone, first ed. 1990, 2004.
Burström, P.G., Byggnadsmaterial – Uppbyggnad, tillverkning och egenskaper. 2001. Valda delar.
Natursten i byggnader, serie utgiven av Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.
Sveriges Stenindustriförbund, En handbok om natursten. Tillhandahålls av kursledningen.