Kursplan för vårterminen 2007
ENERGIHUSHÅLLNING I BYGGNADERABK100
Energy Conservation in Buildings

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: A4, W4. Kursansvarig: Helena Bülow-Hübe, Energi- och ByggnadsDesign. Rekommenderade förkunskaper: Byggnadsteknik. Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid föreläsningar och godkänd projektuppgift. Övrigt: Antal deltagare: max 40, min 10. Kursen kan komma att ges på engelska. Hemsida: http://www.ebd.lth.se.

Mål
Att reducera energianvändningen är ett centralt mål i samhället. Byggnader utformade för låg energianvändning är en viktig nyckel för att reducera miljöpåverkan och klara omställningen till ett uthålligt samhälle.

Kursens mål är att förmedla praktiskt användbara kunskaper om hur olika åtgärder såsom arkitektonisk utformning (exempelvis byggnadens utformning och orientering), anpassning till naturliga förutsättningar (topografi, klimat etc), ökad isolertjocklek, värmetröghet, utformning av detaljlösningar, energieffektiva fönster och passivt utnyttjande av solenergi tillsammans kan bidra till att skapa byggnader med låg energianvändning och god termisk komfort.

Innehåll
Kursinnehåll i sammandrag:

Litteratur
Sol Energi Form. Utformning av lågenergihus. (1986). Bo Adamson, Bengt Hidemark m.fl. Byggforskningsrådet T2:1986.
Diverse artiklar och länkar som distribueras och läggs ut via kurshemsidan.