Kursplan för vårterminen 2007
SKANDINAVISKT STADSBYGGANDEABF115
An Outline of Scandinavian Urbanism

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Professor Kersin Barup, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid undervisningstillfällena, godkänd seminarieuppgift/tentamen. Oral examen. Övrigt: Kursen ges primärt för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter. Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Att ge en orienterande överblick över de nordiska ländernas urbanism och stadskultur från medeltiden till idag med särskild betoning lagd på perioden efter 1930.

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och exkursioner i Sverige och Danmark. Under senare delen av kursen skriver varje student en uppsats om ett ämne som godkänts av kursledningen. Kursens tyngdpunkt ligger på 1900-talets urbanism och gör nedslag i frågor kring hållbarhet, alternativ energi, offentliga rum, tillgänglighet, den goda bostaden samt urban livsstil och värderingar.

Litteratur
Life between buildings Jan Gel
Living in Sweden Louise Nyström
20th Century Architecture Sweden Ed: C Caldenby, J Lindvall, W Wang