Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTUR FÖR INGENJÖRERABF061
Architecture for Engineers

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Univ.lektor Elisabeth Dalholm Hornyanszky, Ergonomi och aerosolteknologi. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro 80 % och godkända övningsuppgifter. Övrigt: Minst 15 anmälda krävs för att kursen skall ges. Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se.

Mål
Kursens syfte är att ge blivande ingenjörer en orientering i arkitekters kunskapsområde och arbetssätt. Målet är att öka förståelsen mellan yrkesgrupperna för att underlätta framtida professionellt samarbete.

Innehåll
Arkitektens skissmetodik och avvägningar vid programbeskrivning, projektering och byggande behandlas. I föreläsningar och seminarier presenteras och analyseras de kvaliteter som arkitekter försöker uppnå i sina byggnader. Svensk bostadsutveckling, nya synsätt på bostaden, ekologiskt byggande samt användares perspektiv på den byggda miljön är andra teman. Ett viktigt kursinslag är praktiska övningar med modellbygge och en rituppgift där en "drömbostad" planeras som ett friliggande hus. Under kursen görs studiebesök till bostäder och arbetsplatser där arkitektur och teknik förenats på ett intressant sätt. Dessutom görs en stadsvandring i Lund med besök i arkitekturhistoriskt intressanta miljöer.

Litteratur
Björkholm, Y & Lindqvist, M: Ekologi som inspirerar.
Dunster, D: Key Buildings of the 20th Century
Lindvall, G & Myrman, A-K: Vardagens arkitektur. Nylander, Ola: Bostaden som arkitektur
Bra bostadsutformning. Boverket 2003.
Boverkets byggregler.
Svensk standard.