Kursplan för vårterminen 2007
INTERNATIONELLT HÅLLBART BYGGANDEABA600
International Sustainable Development in Built Environment

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: IBYA3. Kursansvarig: Karin Grundström, karin.grundstrom@hdm.lth.se, Boende och bostadsutveckling. Förkunskapskrav: Minst 80 p inom Byggteknik & Arkitektur. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs 80% närvaro vid föreläsningar och seminarier samt godkänd övningsuppgift och kort uppsats. Övrigt: Kursen genomförs vid minst 10 deltagare. Hemsida: http://www.hdm.lth.se.

Mål
Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering om hållbar samhällsutveckling med fokus på byggd miljö. Ämnet behandlas i ett internationellt perspektiv med betoning på resurssvaga grupper, där konkreta exempel på erfarenheter från olika delar av världen redovisas.

Kursens mål är att teknologen efter avslutad kurs ska kunna diskutera ett byggprojekt utifrån olika aspekter på hållbar samhällsbyggnad såsom social och kulturell hållbarhet samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Kursen avser vidare att ge en introduktion till hur ingenjörer kan genomföra uppdrag i länder med olika kultur, klimat, byggnadsskick och ekonomiska förutsättningar samt ge en kännedom om internationella nätverk och organisationer inom sektorn.

Innehåll
Hållbar utveckling är ett högt prioriterat mål där den byggda miljön utgör en viktig del. Hälften av världens befolkning bor i urbana områden och en hållbar bostads- och stadsutveckling är av stor vikt för en bärkraftig samhällsutveckling.

Kursen avser att ge en introduktion till de globala mål och strategier för en hållbar samhällsutveckling som används internationellt; såsom FN:s Habitat Agenda och Millenniemålen. Exempel redovisas från Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Begreppet hållbar samhällsutveckling studeras med avseende på social och kulturell hållbarhet samt miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

* Social- och kulturell hållbarhet behandlas utifrån människors liv i städer med fokus på segregering, trygghet, jämställdhet och social utveckling. Brukarmedverkan i planering och genomförande av bostadsprojekt diskuteras. Exempel redovisas från bl.a. Tunisien, Costa Rica, Sverige och Ecuador.

* Miljömässig hållbarhet behandlas med fokus på energi- och klimatfrågor vad gäller klimatanpassning av urban miljö och bostäder. Riskminimering av naturkatastrofer och preventiv fysisk planering introduceras. Exempel redovisas från bl.a. Marocko, Sri Lanka, Algeriet, El Salvador och Sydafrika.

* Ekonomisk hållbahet exemplifieras utifrån finansieringsmodeller för infrastruktur och bostadsprojekt i fattiga områden. Exempel ges från Centralamerika och Sydamerika.

Kursstrukturen utgår från en teoretisk del med föreläsningar och litteraturseminarium som ges parallellt med en övning i form av en projekteringsuppgift och ett kort paper.

Litteratur
Correa, C. 2000. Housing and Urbanisation. Thames & Hudson. ISBN:0-500-28210-2.
Länkar:
United Nations Human Settlements Programme: http://www.unhabitat.org/
United Nations Millennium Development Goals: http://www.un.org./millenniumgoals/
United Nations World Urban Forum: http://www.wuf3-fum3.ca/
Artiklar:
Environment and Urbanization; http://www.iied.org/human/eandu/eandu_details.html
Building issues:http://www.hdm.lth.se/bi/INDEX.HTM
En svensk strategi för hållbar utveckling - ekonomisk, social och miljömässig: http://www.regeringskansliet.se/content/1/c6/02/21/70/97605cbc.pdf
Making it happen, Sweden's report on the Millennium Development Goals 2004: http://www.regeringskansliet.se/content/1/c6/04/72/93/d13ae836.pdf
Checka listan, referensgruppen för jämställdhet i kommunal planering, Uppsala kommun, 2001