Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTUR I EXTREMA MILJÖER: SYSTEMTÄNKANDE OCH DEN SVARTA LÅDANAAU031
Architecture in Extreme Environments: System Thinking and the Black Box

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Maria Nyström, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier, godkända övningar och medverkan vid genomgångar. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda. Kursen måste samläsas med fördjupning AAU270, Arkitektur i extrema miljöer: Den universella staden, 16 poäng. Kursen ges vårterminen 2007 och därefter vartannat år. Hemsida: http://www.ark3.lth.se.

Mål
Attityd
Förståelse för sitt eget sätt att arbeta med designprocessen, och hur processen hänger samman med produkten. Relationen mellan det intuitiva och det systemiska.

Kunskap
Studenten lär sig att hantera systemspråket och att modellera abstrakt på olika sätt. Mikro- och makrotänkandet tydliggörs, d.v.s. kunskapen om del och helhet.

Färdigheter
Övar upp sin färdighet i att förklara och presentera sin produkt och sin utformning för andra.

Innehåll
Kursen syftar till att applicera systemtänkandet på ett individuellt projekt och/eller studentens designprocess. ”Systemanalys och svart låda” skall introducera ett gemensamt språk för design som kan vara användbart i ett mångdisciplinärt samarbete. Studentens egen, individuella designprocess, behandlas ur olika perspektiv – hur möter det mer systematiska tänkandet, analysen, den kreativa processen kallat den svarta lådan.
Kursen förmedlar kunskap om olika typer av modelleringar och hur dessa hanterar indata, från analys till syntes samt utvärdering. Skrivövningar och miniövningar ingår.

Litteratur
Haraldsson, Hördur V.: Introduction to System Thinking and Causal Loop Diagrams.
Gustafsson, Lanshammar, Sundblad: System och modell. En introduktion till systemanalysen, Lund, 1982
Lawson, Bryan: How designers think – the design process demystified, Butterworth Architecture, 1990.
Pallasmaa, Juhani: The eyes of the skin- architecture and the senses, Academy group Ltd, London, 1996.
Lundequist, Jerker: Design och produktutveckling, metoder och begrepp, Studentlitteratur, Lund 1995.
Kompendium: Selected papers.