Kursplan för vårterminen 2007
ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLE: STADSRUM-HUSRUM 2AAK167
Architecture and Society: City Space - Dwelling Space 2

Antal poäng: 16. Betygskala: UG. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Prestationerna bedöms utifrån ett aktivt deltagande i samtliga undervisningsmoment. Slutgenomgång genomföres med deltagande av alla i kursen medverkande elever. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Målet med projektet är att utifrån samlade erfarenheter av den byggda urbana rumsstrukturen och dess kapacitet för användning utveckla den för arkitekter specifika yrkeskompetensen till gestaltning av platser och byggnader.

Innehåll
I projektet studeras staden som en sammanhängande rumslig organisation med egenskaper som ger möjlighet till förändrad användning i ett långtidsperspektiv. Arbetet innefattar studier av rumsfrågor från landskapsnivå till detaljerad byggnad.

Intresset fokuseras på förhållandet mellan den enskilda byggnaden och det globala sammanhanget. Projektarbetet karakteriseras av en omvandling av och addering till befintliga byggnads- och rumsstrukturer med hänsyn till platsers speciella förutsättningar. Avsikten är att öka förståelsen för lokala säregenheter, vilka har betydelse för livet på den speciella platsen, och med detta som bakgrund utveckla stadens rumsliga struktur så att den blir tillräckligt meningsfull och fattbar för att vi skall kunna identifiera oss med den. Vi gör en studieresa till Italien, Venedig, Verona och Urbina med temat relationen mellan landskap och det byggda.

Litteratur
Litteratur utdelas vid kursstarten och är vald för att utveckla intressanta seminarium och framför allt vara inspirerande för det projekterande arbetet.