Kursplan för vårterminen 2007
STUDIO: STADSRUM – HUSRUMAAK161
Studio: City Space – Dwelling Space

Antal poäng: 14. Betygskala: UG. Valfri för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Bernt Nilsson, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkända övningar och 80 % närvaro vid föreläsningar och seminarier. Övrigt: Kursen kan ställas in vid färre än 10 anmälda.

Mål
Efter genomgånget projekt skall studenterna kunna hantera komplexa arkitekturuppgifter i ett fysiskt, socialt och kulturellt sammanhang.

Projektet skall förena studentens kunskaper i arkitekturens teori och projektering till en meningsfull helhet.

Innehåll
Projektet består i en gestaltningsuppgift i ett befintligt urbant eller suburbant sammanhang.

Studenten stimuleras till referensstudier av arkitekturobjekt, teori och miljöer med särskild betydelse för det aktuella projektet.

Arbetet vägleds av en programförklaring med frågeställningar, problematik och teman som är relevanta för så väl det lokala sammanhanget som för arkitekturprojektering generellt.

Frågor på alla skalnivåer behandlas i projektarbete. Övergripande byggnadsstrukturer, klimat och topografi skall hanteras med samma omsorg som byggnadens uttryck, form och detaljering. Vi gör en studieresa till Italien, Venedig, Verona och Urbino med temat relationen mellan landskap och det byggda.

Litteratur
Ett antal utdrag ur böcker och tidskrifter delas ut inför seminarier. En litteraturlista kommer att finnas.